The effects of enhanced UV-B radiation on photosynthetic and biochemical activities in super-high-yield hybrid rice Liangyoupeijiu at the reproductive stage

Vol. 51 (1): 33-44, 2013
G.H. YU, W. LI, Z.Y. YUAN, H.Y. CUI, C.G. LV, Z.P. GAO, B. HAN, Y.Z. GONG, G.X. CHEN*
*College of Life Sciences, Nanjing Normal University, Wenlan Walk 1, Nanjing 210046, Jiangsu, China, gxchen [at] njnu [dot] edu [dot] cn
  • original paper